Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Bijlage schoolgids en jaarkalender

De bijlage van de schoolgids bevat de meest actuele informatie en de jaarkalender van het huidige schooljaar. Alle ouders ontvangen een gedrukte versie in de vorm van een handige kalender / bewaarboekje. Voor de digitale versie klikt u hier. De actuele kalender vindt u ook via deze website.

Website scholen op de kaart

De website scholen op de kaart (https://scholenopdekaart.nl/) is een site bedoeld om informatie in te winnen over basisscholen en middelbare scholen en om deze te vergelijken. Dit kan handig zijn bij de keuze voor een passende school. U bereikt de pagina van Al Ummah binnen deze website door hier te klikken.

De Vreedzame School

Al Ummah is in 2017 als eerste school in Enschede geaccrediteerd als Vreedzame School. Vreedzaam is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Al Ummah verbindt islamitische uitgangspunten als vredelievendheid, het omarmen van de medemens, een respectvolle grondhouding en tijd nemen voor overweging aan Vreedzaam. Aan het begin van de dag starten wij met een dagopening, als moment voor reflectie.

Basisschool Al Ummah gaat uit van de gelijkwaardigheid van man en vrouw en leert jongens en meisjes op een gelijkwaardige en respectvolle manier met elkaar te werken en te leren. Dit moeten zij uiteindelijk in de maatschappij ook kunnen. Onze school heeft gemengde groepen en jongens en meisjes zitten door elkaar in de klas.

Veiligheid

De sociale, fysieke en psychische veiligheid is een basisvoorwaarde voor leerlingen om tot leren te komen en om een gezonde ontwikkeling te verwezenlijken. Voor medewerkers geldt dat een veilige werkomgeving voorwaardelijk is om op een prettige manier optimaal te functioneren en te presteren. Er wordt door leerkrachten veel met leerlingen gepraat (kindgesprekken) en gedurende de schooldag zijn leerkrachten alert op signalen. Zo wordt aan het begin van de dag dagelijks een gevoelsthermometer ingevuld. De pedagogische uitgangspunten van de school zijn gebaseerd op die van De Vreedzame School. Via het Veiligheidsplan van de SIMON-scholen en het document Pedagogische huisstijl leest u meer over dit thema.

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden.

Taalbeleidsplan

Veel van onze leerlingen spreken Nederlands als tweede taal. Het is daarom van groot belang het onderwijs hierop af te stemmen. Het onderwijs van Al Ummah is erop gericht aanwezige taalachterstanden te detecteren en zoveel mogelijk weg te werken in de tijd dat de basisschool de kinderen onder haar hoede heeft. Dit wordt gerealiseerd door een rijk en gevarieerd onderwijsaanbod en een stabiel en veilig pedagogisch klimaat. Het onderwijsprogramma wordt afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen en het onderwijs wordt regelmatig geëvalueerd door de opbrengsten maar ook de leerprocessen onder de loep te nemen. Klik hier om het taalbeleidsplan te downloaden.

De Gezonde School

Basisschool Al Ummah hecht waarde aan een gezond leefpatroon en is geaccrediteerd als 'Gezonde school'. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Vanuit de islamitische identiteit wordt veel nadruk gelegd op gezonde voeding. Een gezond lichaam bevordert een gezonde ziel en een gezonde ziel bevordert een gezond lichaam. Zowel het lichaam als de ziel staan namelijk met elkaar in verbinding en beiden verdienen onze aandacht. Moslims geloven dat het lichaam een ons als amanah in bruikleen is gegeven en dat wij hierover verantwoording verschuldigd zijn. Al Ummah heeft de accreditatie als "Gezonde School" verdiend op het thema voeding. Dit betekent o.a. dat er in alle groepen aandacht is voor gezonde voeding, lesactiviteiten plaatsvinden gericht op dit thema en ouders gestimuleerd worden gezonde traktaties mee te geven. Klik hier om ons programma zoals beschreven in ons voedingsbeleid te bekijken en hier om ons trakteerbeleid te downloaden. Klikt u hier voor een kort en handig overzicht van welke voeding wel en niet is toegestaan op Al Ummah.

Vanzelfsprekend is ook roken in en om de school en binnen het zicht van leerlingen streng verboden. Wij willen dat de longen van onze leerlingen niet worden blootgesteld aan de buitengewoon schadelijke sigarettenrook. Daarnaast willen wij voorkomen dat onze leerlingen het slechte voorbeeld van volwassenen volgen. Er zijn weinig zaken zo schadelijk als roken. Uitgaande van het lichaam als amanah is roken ook vanuit islamitische perspectief niet toegestaan. 

Vanuit verschillende ministeries (LNV, OCW, VWS, SZW) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu worden scholen gestimuleerd een gezond leefpatroon onder hun leerlingen te bevorderen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van De Gezonde School. Hier kunt u ook opzoeken welke scholen het keurmerk hebben.

In het huidige schooljaar maken we gebruik van een ondersteuningsprogramma van het Ministerie van OC&W in samenwerking met het Rode Kruis waardoor we in de gelegenheid zijn iedere dag fruit aan te bieden en ongeveer eenmaal per twee weken een boodschappendoos met gezonde voeding voor thuis. Dit is in het kader van gezonde voeding en ook met het oog op armoedebstrijding.

Telefoons op school

Basisschool Al Ummah wil dat haar leerlingen op een veilige en prettige manier kunnen leren en zich ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk dat kinderen zonder zorgen of prikkels naar school kunnen komen om zich volledig op de leerstof en een gezonde relatie met klasgenoten kunnen concentreren.

De aanwezigheid van een telefoon - zelfs wanneer deze bij de leerkracht ingeleverd wordt in lestijd - heeft geen positief effect op de concentratie van kinderen. Voor en na schooltijd raken zij in het verkeer afgeleid door binnenkomende berichten en de inhoud van de berichten kan hen gedurende de lesdag in beslag nemen. Daarnaast kunnen buiten schooltijd ongewenst opnames worden gemaakt en verspreid. Bovendien verkleint de aanwezigheid van een telefoon de gevoelde urgentie bij kinderen om op tijd thuis te zijn; ze zijn immers bereikbaar. Terwijl wij sterk adviseren dat leerlingen na lestijd direct naar huis gaan. Ze kunnen dan bijkomen van hun schooldag, vertellen over hun belevenissen, evt. huiswerk maken, en daarna nog wat spelen, knutselen of sporten.

Het is op onze school daarom niet toegestaan voor leerlingen een mobiele telefoon bij zich te hebben. Wij beseffen dat veel ouders - van met name kinderen die op de fiets komen - het een veilig idee vinden dat hun kind direct bereikbaar is. Dit is echter een schijnveiligheid. Wij zien de bereikbaarheid van uw kind via zijn eigen telefoon niet als noodzakelijk. In geval van nood bellen ouders de school of sturen de leerkracht een Parro-bericht. 

De school organiseert informatieavonden voor ouders en leerkrachten en bewustwordingsactiviteiten voor leerlingen gericht op gedoseerd en verantwoord schermgebruik door kinderen én ouders. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veelvuldig schermgebruik kan leiden tot emotionele problemen bij kinderen, waaronder hechtingsproblematiek, met als risico depressie en angststoornissen op latere leeftijd. Met deze regel hopen we het welzijn en de veiligheid van onze kinderen te vergroten.